Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, abonnementen, dienstverlening, concepten en overeenkomsten van/met Solvware
B.V., ingeschreven in het Handelregister onder nummer 83043888 en gevestigd en kantoorhoudende te 5142 PA Waalwijk aan het adres Taxandriaweg 12k.
2. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Solvware, voor de uitvoering waarvan derden worden
betrokken.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig
van toepassing. Solvware en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare
bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes
1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Solvware zijn geheel vrijblijvend en zijn volledig gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte
informatie, waarbij Opdrachtgever er voor in staat dat voor de opzet van de opdracht essentiële informatie is verstrekt.
2. Een overeenkomst tussen Solvware en Opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een overeenkomst, doordat Opdrachtgever een door
Solvware uitgebrachte offerte voor akkoord heeft ondertekend, of doordat Solvware een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever heeft gezonden.
3. Een overeenkomst tussen Solvware en Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat Solvware uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan
de door Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door Solvware afgegeven offerte.
4. Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk door Opdrachtgever en Solvware zijn
overeengekomen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Solvware zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, maar kan niet
garanderen dat het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. Op Solvware rust een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
2. Solvware zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Gedurende de uitvoering zal met Opdrachtgever regelmatig
overleg plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
3. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Solvware steeds gerechtigd zijn deze persoon te
vervangen door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties na overleg met de opdrachtgever.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Solvware het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Solvware de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Wanneer Solvware voor hosting van door haar vervaardigde apps zorgt, schakelt zij daarvoor derden in. De voorwaarden van deze derden zijn van
toepassing op de Overeenkomst met Opdrachtgever. Solvware beperkt haar aansprakelijkheid voor het handelen van deze derde tot het bedrag dat deze derde in voorkomend geval aan haar verschuldigd is.

Artikel 4. Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van diensten een termijn
overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient Opdrachtgever Solvware derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of
levering van de diensten noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Solvware. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn
voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van Solvware.
3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is Solvware vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen.
Opdrachtgever staat er voor in dat Solvware op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden
moeten worden verricht en/of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.

Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Solvware aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Solvware worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Solvware zijn verstrekt, heeft Solvware het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Solvware is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Solvware is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Solvware voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de
opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6. Annulering of wijziging van de overeenkomst
1. Indien Opdrachtgever de met Solvware gesloten overeenkomst annuleert, is Opdrachtgever aan Solvware een boete verschuldigd ter hoogte van
30% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van Solvware op vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade,
zoals door Solvware gemaakte kosten en gederfde winst voor zover deze de hiervoor genoemde 30% overtreft.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden
te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor
worden beïnvloed. Solvware zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Solvware Opdrachtgever hierover
inlichten.
5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Solvware daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. De Overeenkomst met Opdrachtgever houdt geen overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht. Solvware blijft te allen tijde rechthebbende
ten aanzien van deze rechten van intellectuele eigendom. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht.
2. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software,
applicaties, hardware, opleidingsmaterialen of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend
materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Solvware, diens toeleveranciers of diens licentiegevers. Opdrachtgever kan hier op geen enkele wijze aanspraken
op doen gelden. Opdrachtgever zal de software, applicaties en/of andere genoemde materialen niet verveelvoudigen of kopiëren. Het is Opdrachtgever
uitsluitend toegestaan om voor eigen gebruik en back-up doeleinden kopieën van de software of andere materialen te maken. Opdrachtgever kan nimmer
aanspraak maken op afgifte van de broncode.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel
eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
4. Solvware verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en in duur beperkte gebruiksrecht op door haar ter beschikking gestelde
software en/of applicaties, uitsluitend binnen de functionaliteit waarin deze voorziet en uitsluitend ten behoeve van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever,
te gebruiken gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Het gebruiksrecht gaat in op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt en eindigt onder
alle omstandigheden op het moment dat de Overeenkomst is beëindigd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de software en/of applicaties te gebruiken ten
behoeve van enig andere (rechts)persoon dan Opdrachtgever.
5. Solvware heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verveelvoudiging en/of openbaarmaking en herhaling van haar stukken/producten bedoeld in lid 2, zulks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld en ongeacht of deze samen met Opdrachtgever zijn opgesteld.
6. Alle door Solvware verstrekte stukken/producten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door haar
zonder voorafgaande toestemming van Solvware worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een offerte van Solvware, of een deel daarvan, te (doen) uitvoeren door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Solvware.
7. Solvware behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen
vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt.
8. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 euro per inbreuk makende handeling en € 25.000 per opzettelijk inbreuk makende
handeling verbeuren aan Solvware, onverminderd het recht van Solvware om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen
te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Solvware Opdrachtgever in
kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van € 1.000 per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel 8. Klachttermijnen
1. Opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening van Solvware binnen 14 dagen na het constateren van de klacht schriftelijk aan Solvware te
melden. Na het verstrijken van die termijn is Solvware niet meer gehouden eventuele klachten in behandeling te nemen.
2. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is
geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 9. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen komen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en
andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten
van derden, adviseurs, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan Opdrachtgever in rekening
gebracht.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het aantal gewerkte uren (of een
inschatting daarvan). Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Solvware, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden
(zullen) worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Door Solvware zal steeds 50% van de overeengekomen prijs (of ingeschatte uren) vooraf in rekening worden gebracht. Bij een vast honorarium zal
het restant voor oplevering van het desbetreffende deel van de overeengekomen werkzaamheden in rekening worden gebracht. Voor gewerkte uren geldt dat
deze door Solvware maandelijks achteraf in rekening worden gebracht of, indien van toepassing, aan het einde van iedere fase.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van derden, adviseurs, verzendkosten en dergelijke, tenzij anders aangegeven. Deze kosten
worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Indien Solvware met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Solvware niettemin gerechtigd tot verhoging van dit
honorarium of tarief. Solvware mag onder andere, doch niet beperkt tot, stijgingen in de prijzen van lonen of stijgingen in de prijzen van derden die Solvware voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst inschakelt, doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. Voorts mag Solvware het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en
zulks niet toerekenbaar is aan Solvware, dat in redelijkheid niet van Solvware kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het
oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.
6. Indien Opdrachtgever met Solvware een overeenkomst sluit met betrekking tot het gebruik van software en/of applicaties (een abonnement) wordt
de prijs daarvan berekend aan de hand van een vast bedrag per gebruiker per maand. Deze kosten worden vooraf voor de gehele looptijd van het abonnement in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. De tarieven van Solvware kunnen bij verlenging van een opdracht of abonnement of per 1 januari van enig jaar worden aangepast. Het tarief kan
maximaal 1 keer per jaar worden verhoogd.

Artikel 10. Betaling
1. Door Solvware verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag
naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Solvware.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in
verzuim verkeert, heeft Solvware het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.
3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, derhalve 12% per
jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede
plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 11. Incassokosten
1. Is Opdrachtgever in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Solvware worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever te
bewerkstelligen, komen ten laste van Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse
Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:
– 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;
– 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
– 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
– 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten eveneens de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW erschuldigd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Solvware is slechts aansprakelijk voor schade die een direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Solvware in de nakoming van de
verplichtingen van de overeenkomst.
2. Voor vergoeding komt slechts in aanmerking die schade waartegen Solvware verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van

Solvware verder beperkt tot maximaal het bedrag van het verschuldigde honorarium over de periode waarin de schade is ontstaan, met een maximum van € 25.000,00.

4. In afwijking van het vierde lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer van zes maanden, de aansprakelijkheid nog verder wordt beperkt
tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium, met een maximum van eveneens € 25.000,00.
5. Solvware is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Solvware aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan
Solvware toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben
geleid tot beperking van directe schade.
6. Solvware is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

Artikel 13. Opzegging en Ontbinding
1. Indien de Overeenkomst met Solvware voor bepaalde tijd is aangegaan, is deze Overeenkomst niet tussentijds opzegbaar. Opzegging kan enkel
tegen het einde van de contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Wordt niet opgezegd dan wordt de Overeenkomst van rechtswege verlengd voor dezelfde periode als waarvoor de Overeenkomst oorspronkelijk is aangegaan.
2. Solvware is daarnaast, onverminderd het recht van Solvware om volledige schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar
verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst aan Solvware ter kennis gekomen omstandigheden Solvware goede grond geven om te vrezen dat
Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– Solvware Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan
wel onvoldoende is;
– Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of
gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.
3. Ook is Solvware bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat voortzetting van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Solvware kan worden gevergd.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Solvware onmiddellijk opeisbaar. Solvware houdt in geval van een ontbinding
aanspraak op betaling door Opdrachtgever van de facturen voor de tot op het moment van de ontbinding verrichte werkzaamheden.

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Solvware zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Solvware overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede het geval dat (de werknemers
van) Solvware geestelijk of lichamelijk verhinderd is (zijn) de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
2. Solvware heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Solvware
haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Solvware opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door Solvware niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval
een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Solvware bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.
5. Onder overmacht wordt ook verstaan de overbelasting van de servicedesk van Solvware.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid en Privacy
1. Solvware vindt het van groot belang zorgvuldig met de privacy van haar Opdrachtgever om te gaan.
2. Solvware verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor zover
de Opdrachtgever persoonsgegevens verzamelt en aan Solvware verstrekt, staat de Opdrachtgever er jegens Solvware voor in dat deze verzameling en
verstrekking rechtmatig is.
3. Solvware sluit (indien van toepassing) met Opdrachtgever waar nodig een aparte verwerkersovereenkomst.
4. Beide partijen zijn, behoudens wettelijk voorschrift, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op elke overeenkomst tussen Solvware en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en Solvware worden
beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Artikel 17. Wijziging
1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen
Solvware en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2. Solvware behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet
eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.