Aanvullende Voorwaarden voor Detachering vanuit Solvware B.V.

Ingangsdatum: 1 januari 2024

 

Artikel 1: Definities

• Solvware B.V.: De onderneming, geregistreerd onder nummer 83043888, gespecialiseerd in het detacheren van uitzendkrachten bij externe opdrachtgevers.
• Uitzendkracht: Een professional die door Solvware B.V. ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever om werkzaamheden uit te voeren.
• Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Solvware B.V. voor de inzet van uitzendkrachten.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elke detacheringsovereenkomst tussen Solvware B.V. en opdrachtgevers, en dienen naast de Algemene Voorwaarden van Solvware B.V.

 

Artikel 3: Inzet en Betalingsverplichting

• Structurele Inzet: Bij een overeenkomst voor structurele inzet van uitzendkrachten geldt een onverminderde betalingsverplichting voor de opdrachtgever, ongeacht de werkelijke inzet.
• Vrije Inzet: Bij vrije inzet wordt alleen gefactureerd voor de uren die de uitzendkracht daadwerkelijk werkt, binnen de afgesproken limieten.

 

Artikel 4: Tarieven en Reiskostenvergoeding

Tarieven voor uitzendkrachten zijn vastgesteld op basis van hun functie. Een reiskostenvergoeding van €0,30 per kilometer wordt toegekend voor reisafstanden die de 10 kilometer overschrijden.

 

Artikel 5: Facturatie en Betalingsvoorwaarden

Facturen worden maandelijks verzonden en moeten binnen 14 dagen worden voldaan. Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd, plus eventuele incassokosten.

 

Artikel 6: Annulering en Wijziging van de Inzet

Annuleringen of wijzigingen in de inzet moeten schriftelijk worden overeengekomen. Bij annulering zonder de vereiste opzegtermijn is een vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 7: Beëindiging en Verlenging

De detacheringsovereenkomst kan worden beëindigd met een opzegtermijn van één maand. Zonder tegenbericht wordt de overeenkomst automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid en Verzekering

Solvware B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de uitzendkracht tijdens de detachering. Opdrachtgevers dienen adequate verzekeringen af te sluiten.

 

Artikel 9: Geheimhouding en Intellectueel Eigendom

Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit het werk van de uitzendkracht behoren toe aan Solvware B.V.

 

Artikel 10: Geschillen en Toepasselijk Recht

Geschillen worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost. Bij escalatie is Nederlands recht van toepassing en zijn geschillen onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in het arrondissement van Solvware B.V.

 

Artikel 11: Training en Persoonlijke Ontwikkeling

1. Ontwikkelingsmogelijkheden: Solvware B.V. streeft ernaar om uitzendkrachten te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, toegang tot trainingen, cursussen, en seminars die relevant zijn voor hun functie en detachering.
2. Kosten: De kosten voor verplichte trainingen en ontwikkelingsprogramma’s die direct verband houden met de uitvoering van de gedetacheerde werkzaamheden, worden door Solvware B.V. gedragen, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

 

Artikel 12: Evaluaties

1. Regelmatige Evaluaties: Tijdens de detachering zullen regelmatige evaluaties plaatsvinden tussen de uitzendkracht, Solvware B.V., en de opdrachtgever. Deze evaluaties zijn bedoeld om de voortgang te bespreken, eventuele verbeterpunten te identificeren, en de tevredenheid van alle partijen te waarborgen.
2. Feedback: Feedback van de opdrachtgever over de prestaties van de uitzendkracht wordt door Solvware B.V. gebruikt om de dienstverlening continu te verbeteren en om de uitzendkracht te ondersteunen in zijn of haar professionele ontwikkeling.

 

Artikel 13: Ziekte en Verzuim

1. Meldingsprocedure: In geval van ziekte of ander verzuim dient de uitzendkracht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor aanvang van de werkzaamheden op de desbetreffende dag, te melden bij zowel Solvware B.V. als de opdrachtgever.
2. Doorbetaling: De regels omtrent de doorbetaling van loon tijdens ziekte of verzuim zijn in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de specifieke bepalingen van de detacheringsovereenkomst.

 

Artikel 14: Beëindiging wegens Disfunctioneren of Gedragsproblemen

1. Procedure: Bij disfunctioneren of gedragsproblemen zal Solvware B.V. in overleg treden met de opdrachtgever en de uitzendkracht om een passende oplossing te vinden. Indien verbetering uitblijft, kan dit leiden tot beëindiging van de detacheringsovereenkomst, met inachtneming van de geldende opzegtermijnen en procedures.
2. Ondersteuning: Solvware B.V. zal, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de uitzendkracht bij het vinden van een nieuwe opdracht of positie.